Anasayfa
Rehberlik Servisi

İşletme Enformatiği

Programın Amacı
Enformatik programının amacı, algoritmik problemlere bilgisayar ortamında çözüm üretebilme konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Enformatik programında matematik, fizik, ekonomi, istatistik gibi temel bilim dersleri, algoritma kuramları, elektronik, bilgisayar programları uygulamalı mekanik, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mikro işleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, mühendisler için hukuk gibi dersler okutulur.
Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda staj yaparlar.

Gereken Nitelikler
Enformatik programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, özellikle üstün bir sayısal düşünme mantıklı düşünme gücüne sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Enformatik programını bitirenler enformatik alanında çalışırlar. Enformatik çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır.
Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar, bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar.
Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Çalışma Alanları
Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde enformatik bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.

Enformatik programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile meslek liselerinde bilgisayar alanı ile ilgili derslere öğretmen olarak da çalışabilirler.
Bilişim ve iletişim sektörleri ve diğer sektörlerdeki kurumların bilişim birimleri analitik, teknik ve yönetsel bilgi ve becerilerle donatılmış profesyonel çalışanlara gereksinim duymaktadır. İşletme Enformatiği Programı, öğrencilerinin bilişim değer zincirinin her aşamasında görev alabilme; işletme amaç ve hedefleri doğrultusunda bilişim strateji ve politikalarını belirleyebilme ya da belirlenmesine katkıda bulunabilme; bilişim kaynaklarını ve süreçlerini yönetebilme; bilişim gereksinimlerini bilişim çözümlerine dönüştürebilme/danışmanlık yapabilme; bilişim ürünlerini, çözümlerini ve hizmetlerini kurumlar ve tüketicilere pazarlayabilme; kurumsal ve yönetsel karar sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilmenin ötesinde bizzat karar vericiler olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır.

Programda, öğrencilere İşletme Bölümü’nün temelini oluşturan derslerin yanı sıra, Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Ekonomi Bölümü’nden de dersler sunulmakta, üçüncü yıldan itibaren de İşletme Enformatiği dersleriyle uzmanlık alanlarını güçlendirmeleri sağlanmaktadır.