Anasayfa
Rehberlik Servisi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

TANIM
İşletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan ve yürüten kişidir.

GÖREVLER
İşletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirler, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirir ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirler, ilgili kişilere bildirir, Çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için başarı ölçekleri geliştirir, Çalışanların emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür, İşe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programları düzenler, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar, İşletmenin personel politikasının geliştirilmesi için araştırma yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Çeşitli büro malzemeleri, Telefon, faks, bilgisayar, daktilo vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe, düşüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip, bir işi planlayabilen ve uygulayabilen, başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen, sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve psikolojiye ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip, büro işlerine ilgili kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İnsan kaynakları uzmanı, büro ortamında görev yapar ve birinci derecede uğraş konusu insanlardır. İşyerindeki tüm personelle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Mesleğin çalışma alanları, çeşitli özel kurumlar ve kamu kuruluşlarıdır. Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. Bu şirketler insan kaynakları uzmanı istihdam etmektedirler. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları tercih etmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimini lisans düzeyinde veren herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak bazı üniversitelerde bu alanda yüksek lisans ve sertifika programları vardır. Ayrıca; işletme, iktisat, kamu yönetimi, psikoloji, çalışma ekonomisi, rehberlik ve psikolojik danışma, halkla ilişkiler ve iletişim bölümlerinden mezun olanlar bu meslekte çalışabilmektedirler. Bununla birlikte KKTC üniversitelerinde “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” ve “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” bünyelerinde “İnsan Kaynakları Yönetimi” programı olarak verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek için liseden sonra en az 4 yıllık üniversite eğitimi söz konusudur. Lisans eğitiminden sonra 2 yıl yüksek lisans yapmak mümkündür. Ayrıca çeşitli sürelerdeki sertifika programlarına da katılmak mümkündür. İnsan kaynakları eğitimi ekonomi, çalışma ekonomisi, psikolojik danışma ve araştırma, istatistik konularına ağırlık verir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyelerindeki “İnsan Kaynakları Yönetimi” programı eğitim süresi 4 yıldır.

MESLEKTE İLERLEME
İşyerinin yükselme politikasına göre meslekte ilerleme söz konusudur. Meslek elemanlarının; insan kaynakları müdürlüğü, bölüm yöneticiliği ve daha üst düzey yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER
İş ve meslek danışmanlığı, çalışma ekonomistliği, endüstri psikologluğu.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

 Kavramsal İçeriği
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.

İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

İKY, bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plân, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.

İşletme içindeki çalışanlarla ilgili program, yöntem, yönetmelik ve süreçleri geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyle ilgili bir alan olan İKY, malî ve maddî kaynaklara ek olarak, insan kaynağının da doğru yönetilmesi ile uğraşan bir disiplindir.

İKY’nin İşlevleri:

İnsan Kaynakları Politikasının Tespiti.
Personel Organizasyonu.
İnsan Kaynakları Plânlanması.
Performans Yönetimi.
Ücret Yönetimi.
Eğitim Yönetimi.
Motivasyon Yönetimi.
Kalite Yönetimi.
Bilgi Yönetimi.
Vizyon Yönetimi.

İKY’nin Hedefleri:
Ahlâkî ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların örgüte-işyerine-organizasyona olan etkili katkılarını artırmak.
Emek verimliliğini (insan kaynağının verimli kullanımını) ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sâyesinde artırmak.
Çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışmayı, cazip hâle getirmek (işgören tatminini ve işçi sağlığını yükseltmek).
Örgüt verimliliğini, örgüt ve personel bütünleştirme gayretlerinin yanında personel-örgüt ve sanayi psikolojisi yöntemleriyle arttırmak.
Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak.
Uygun örgüt kültürünün temellerini atmak.

İKY’nin İşletmeye Getireceği Faydaları 
İşçilik maliyeti azalır.
İşgücü devri oranı azalır.
İşe devamsızlık ve temarüz azalır.
İş kazaları azalır.
Hatalı üretim azalır.
Ürün kalitesi artar.
Moral ve motivasyon artar.
İşyeri atmosferi iyileşir.
Çalışma barışı sağlanır.
İşyeri tatmini artar.
İşletmenin rekabet edebilirliği artar.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) nin İlgi Alanları
İKY’nin Kavramsal İçeriği ve Tarihî Gelişimi
İKY ve Personel Yönetiminin Karşılaştırılması
İKY’nin Sistemi, Politikası ve Örgütlenmesi
İKY’nin Görev ve Hedefleri
İş Analizi ve İş Tanımlamaları ve Gerekleri
İnsan Kaynakları Plânlaması
İnsan Kaynakları Temini ve Seçimi
Psikoteknik: Psikolojik ve Beceri Testleri

Meslekî Kariyer
İKY’de Eğitim ve Geliştirme Teknikleri
Performans Değerlemesi
İş Değerlemesi
Örgütsel Davranış
Liderlik
Motivasyon
Etkin İletişim
Sendika-Yönetim Münasebetleri
İşyerinde Katılımcı Yönetim
Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk