Anasayfa
Rehberlik Servisi

Aile ve Tüketici Bilimleri

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nin (ESEF) temelini, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde, 14 Mart 1974 tarihli Bakanlık oluru ile kurulmuş bulunan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu oluşturmaktadır. İlk kurulduğunda üç yıllık olan öğrenim süresi, 1975 yılında dört yıla çıkarılmıştır. Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu; Ev Ekonomisi, İş ve Teknik Eğitim ve İşletmecilik Bölümü olarak yapılandırılmıştır. Okul bu yapısı ile 1982 yılına kadar hizmet vermiştir. Fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki Eğitim Fakültesi içerisinde Teknoloji Eğitimi Bölümü olarak yer almış, 1988 yılında mevcut bölümler arasına Bilgisayar Eğitimi Programı da ilave edilmiş, 3 Temmuz l992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile “Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi” olarak yeniden yapılandırılmıştır. Fakültemiz, Türkiye'nin İş Eğitimi öğretmeni ihtiyacını karşılayan tek fakültesi olma hüviyetindedir. Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü, ilköğretimde zorunlu olarak okutul-makta  olan İş Eğitimi dersi kapsamında yer alan ev ekonomisi dersi ile alana ilişkin diğer örgün eğitim kurumlarında yer alan dersleri verecek öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda kamu ve özel sektörün uzman ihtiyacını  karşılamak üzere kurulmuştur.

Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün temel amaçları öğrencilere aile ile ilgili bilim dallarında temel disiplinleri kazandırarak ihtiyaçların doğru karşılanması; iyi bir tüketici bilinci geliştirerek üretimin yönlendirilmesi, aile ve toplumun yaşama düzeyinin yükseltilmesi; bireyleri hızla değişen endüstriyel toplum şartlarına hazırlayıp, bilim ve teknoloji kullanarak, ihtiyaçların en üst düzeyde karşılanması; aile biliminin endüstride kapsadığı meslekleri tanıtarak gençlerin doğru meslek seçmelerinin sağlanması konularında eğitim, öğretim ve araştırma yapmak olarak belirlenmiştir. Toplam 162 öğrencinin öğrenim gördüğü bölümümüzde 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm mezunları, ilköğretimde zorunlu olarak okutulmakta olan İş Eğitimi ve Tüketici Eğitimi ile diğer örgün eğitim kurumlarında aile bilimleri kapsamındaki alanlara ilişkin derslerin öğretmeni olmaktadırlar. Bölüm kapsamındaki eğitim alanlarına ilişkin özel ve kamu kuruluşlarında mal ve hizmet üretiminde yönetici ve uzman olarak çalışabilmektedirler. Alan dersleri ise aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına göre şekillenmektedir:

Besin ve Beslenme Teknolojisi  Eğitimi Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi ve İnsan İlişkileri Eğitimi Anabilim Dalı

Konaklama ve Beslenme Kurumları Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Tekstil - Moda ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı

Tüketici Eğitimi Anabilim Dalı 

Aile ve Tüketici Bilimleri, yerel, ulusal ve evrensel düzeyde birey, aile ve kurumların fiziksel, ekonomik ve psikososyal ihtiyaçlarının değişimini ve mevcut kaynaklarını dikkate alarak yaşama koşullarının daha sağlıklı, güvenli, düzenli ve tatminkar hale getirilmesini ve refahlarının yükseltilmesini sağlamak için çalışma alanına bağlı olarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirir.

· Aile yapısı, aile değerleri, aile ilişkileri, aile sağlığı, aile kararları, ailede para, zaman, enerji vb. insansal ve materyal kaynakların kullanımı, beslenme ile ilgili araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek,

· Konutlarda ve kurumlarda çeşitli mekanları; kullanım amacına ve sağlık koşullarına uygun olarak düzenlemek, eldeki imkanlarla daha uygun duruma getirmek,

· Ailelerin enerji tasarrufuna yönelik katkılarını artırıcı çalışmalar yapmak,

· Konutların ve kurumların çevre koşullarını eldeki imkanlarla daha uygun hale getirmek,

· Kurum ve ailelerin çevre korunmasına yönelik katkılarını artırıcı çalışmalar yapmak,

· Evde kullanılan araç, gereç ve malzemelerin, ailelerin ihtiyaç ve mevcut kaynaklarına uygun olarak; seçimi, bakımı, kullanımı ve korunmasına yönelik yol ve yöntemleri belirlemek ve ailelere önerilerde bulunmak,

· Evde kullanılan araç gereç ve mobilyalarla, depo alanlarının antropometrik ölçümlere uygun olarak düzenlenebilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan araştırmalar yapmak,

· Kurumlarda ev idaresi hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için; personelin yönetimi, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, bakımı, korunması ve iş etüdüne yönelik araştırmalar yapmak, eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

· Ailelerin sosyal ve ekonomik özellikleri ile ihtiyaçlarına uygun sağlıklı, sağlam ve ekonomik konut yapımına temel olmak üzere; ailelerin yaşama kalıplarını ve ihtiyaçlarını belirleyici araştırmalar yapmak,

· Piyasada mevcut veya ilerde üretilmesi planlanan tüketim malları ile hizmetlere ilişkin kullanıcı ihtiyacı ve tercihlerini belirleyici araştırmalar yapmak, en ekonomik satın alma, seçme, bakım ve kullanma yollarını belirlemek, elde edilen sonuçların tüketici ve üreticilere iletmesine katkıda bulunmak,

· Yurt dışındaki aileler ile kesin dönüş yapmış ailelerin ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarına yardımcı olacak çalışmalar yapmak,

· Kırsal ve kentsel kesimdeki aileleri sağlıklı davranış ve sağlıklı yaşam koşulları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

· Kadınların istihdamına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinde yer almak,

· Gerek kırsal gerek kentsel kesimdeki ailelerin yaşama koşullarının geliştirilmesinde temel rolü oynayacak ev ekonomisi yayım çalışmalarına ilişkin programların hazırlamak, yürütmek ve kontrolünü yapmak,

· Tüketici eğitimine yönelik yayınların hazırlanmasında yer alarak, tüketiciyi eğitmek, bilgilendirmek, tüketici şikayetlerini değerlendirmek,

· Özürlü ve yaşlıların ev ve aileye yönelik faaliyetlere uyum sağlayıcı rehabilitasyon programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

· Yaşlı ve özürlülerin evlerinde bağımsız olarak yaşayabilmeleri için konut planlamak ve düzenlemek,

· Mülteci ailelerin ve kadınların ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarını araştırmak, topluma uyum sağlamalarına katkıda bulunmak.